Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za Regionalni razvoj.
Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za Regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Gradske Toplane d.o.o. Karlovac

GRADSKA TOPLANA d.o.o.
Tina Ujevića 7, 47000 KARLOVAC

Info telefon: +385 47 640 242
e-mail: radovi@gradska-toplana.hr

Internet stranicu je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za Regionalni razvoj
Više informacija o EU fondovima dostupno je na www.strukturnifondovi.hr

2022. © Gradska Toplana d.o.o., Karlovac